Category ASP.NET

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng lớp Application trong asp.net và các server control cơ bản.

Category: ASP.NET Comments: No comments

Mục đích:

- Thực hành và hiểu được chức năng nhiệm vụ của lớp Application trong asp.net

- Hiểu được các hàm trong lớp Global : Application_Start, Application_End,

Session_Start, Session_End

- Sử dụng các server control cơ bản: Button, Label, Image, Dropdownlist…

Yêu cầu:

- Thiết kế website như hình bên dưới: Cho phép chuyển đổi năm dương lịch thành năm âm

lịch, đồng thời hỗ chức năng đếm xem có bao nhiêu người đang vào website (đang

online).

img1

Read More

Bài 2: Cách cấu hình IIS trong Windows 7 để chạy Asp.net

Category: ASP.NET Comments: 8 comments

Mục đích:

-          Bài tập này giúp sinh viên biết cách tạo website Asp.net  bằng Visual Studio 2010

-          Làm quen với một số Server Control cơ bản: Button, TextBox, Label

-          Biết cách biên dịch và thực thi website trong Visual Studio 2010

-          Biết cách cấu hình IIS trong Windows 7(Sau khi cấu hình xong, ta thiết lập để chạy bài tập 1)

Các bước cấu hình như sau:

Bước 1: Vào Start Menu / chọn Control Panel:

h7

Read More

Bài 1: Cách tạo và thực thi một website đơn giản bằng Asp.net

Category: ASP.NET Comments: No comments

- Bài tập này giúp sinh viên biết cách tạo website Asp.net  bằng Visual Studio 2010

- Làm quen với một số Server Control cơ bản: Button, TextBox, Label

- Biết cách biên dịch và thực thi website trong Visual Studio 2010

Cụ thể ta Thiết kế website hỗ trợ giải phương trình bậc 2 qua mạng với giao diện bên dưới:

h1

 - Khi bấm nút “Giải phương trình”, website sẽ gửi 3 thông số a,b,c lên server. Server xử lý 3 tông số này và gửi kết quả về cho client.

- Khi bấm nút “Xóa trắng”, website sẽ xóa toàn bộ dữ liệu có sẵn trên giao diện và di chuyển con trỏ văn bản mặc định tới ô “Hệ số a”.

- Bổ sung thêm chức năng “RequiredFieldValidator” cho các hệ số a, b, c

Read More